Generalforsamling

Herefordforeningen holder generalforsamling hvert år ifølge vedtægternes §5:

§ 5 Generalforsamling
1. Herefordforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.
2. Bestyrelsen og aktive medlemmer jævnfør § 3, stk. 1 kan skriftligt eller via e-mail fremsende
forslag til behandling på årets ordinære generalforsamling. Forslag skal være formanden eller et
bestyrelsesmedlem i hænde senest den 1. februar.
3. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmer jævnfør § 3, stk.1 til den
ordinære generalforsamling med dagsorden, revideret årsrapport, eventuelle indkomne forslag
samt andre relevante bilag. Medlemmer, der har oplyst e-mailadresse til Herefordforeningen,
indkaldes ved elektronisk post. Alle medlemmer, hvor Herefordforeningen ikke har oplysninger
om en e-mailadresse, indkaldes ved udsendelse af brev med dagsorden og oplysning om, at
øvrige bilag kan rekvireres. Generalforsamlingen annonceres senest den 1. februar på
Herefordforeningens hjemmeside og eventuelt i andre nyhedsmedier, udgivet af
Herefordforeningen.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
     1. Valg af dirigent og stemmetællere
     2. Beretning fra bestyrelsen og eventuelt beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse
     3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
     4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det kommende år
     5. Indkomne forslag
     6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
     7. Valg for 1 år af tre suppleanter til bestyrelsen
     8. Valg for 1 år af tre medlemmer til Avlsudvalget samt en suppleant
     9. Valg for 1 år af to medlemmer til Kommunikationsudvalget samt en suppleant
   10.Valg for 1 år af et revisionsfirma, to folkevalgte revisorer og to folkevalgte
         revisorsuppleanter
   11. Eventuelt.
5. Medlemmer i henhold til § 3, stk. 1, 2, 3 og 4 har taleret, men kun medlemmer i henhold til § 3,
stk. 1 har stemmeret og er valgbare. Hvert medlemskab har kun en stemme, og medlemmerne
kan ikke stemme ved fuldmagt. Kun en person pr. medlemskab er valgbar til bestyrelsen eller
som suppleant.
6. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer og Herefordforeningens opløsning sker
ved almindeligt stemmeflertal, det vil sige med mindst én stemme mere end halvdelen af afgivne,
gyldige stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer.
7. Forslag til og valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen samt forslag til og valg af
medlemmer og suppleanter til Avlsudvalget og Kommunikationsudvalget sker skriftligt. Om valg til Avlsudvalget og Kommunikationsudvalget, se § 7, stk. 5.
8. Generalforsamlingen vælger hvert år skiftevis to og tre medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen – første gang vælges fem medlemmer til bestyrelsen, hvorefter det ved lodtrækning af-gøres, hvilke to medlemmer, der er på valg efter 1 år.
9. Herefordforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 40 aktive medlemmer/medlemskaber sender skriftligt begrundet krav herom til Herefordforeningens formand. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest seks uger efter, at kravet er modtaget.
10.Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel hvert medlem jævnfør §3, stk. 1 til ekstraordinær generalforsamling med begrundelsen for denne samt dagsorden og eventuelle bilag. Indkaldelsen sker som beskrevet i stk. 3.
11.Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Indkomne forslag
3. Eventuelt.